Loading...

احداث و نگهداری فضای سبز شهرک مهرگان(ناحیه4) - شهرداری مشهد منطقه 3

 

موضوع : احداث و نگهداری فضای سبز شهرک مهرگان(ناحیه4)

شرکت کنندگان در مناقصه پس از ثبت نام در سایت برای توانسنجی می بایست به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد مراجعه نموده و در صورت تائید می توانند اسناد مناقصه را از سایت www.ets.mashhad.ir دانلود نمایند .در صورت بروز مشکل درسایت جهت دریافت اسناد می بایست به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
مشهد -حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن -خیابان شهید هاشمی نژاد2/20 -شهرداری منطقه سه-
تلفن: 4-2250081


       شهرداری منطقه سه با توجه به مجوز شماره 20763/3-21/5/92 در نظر دارد برابر شرایط و مشخصات درج شده در دفترچه پیمان پیوست مناقصه ای با مشخصات زیر را برگزار نماید :
موضوع مناقصه عمومی : پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک مهرگان (ناحیه4)
مبـلغ برآورد:مبلغ برآورد اولیه پیمان برای قسمت نگهداری سه ساله فضای سبز 7.961.073.041 ریال به حروف  هفت میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و هفتاد و سه هزار و چهل و یک ریال (براساس فهرست بهاء نگهداری  فضای سبز سال1392 مصوب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ) و برای قسمت احداث و کاشت فضای سبز 1.930.380.950ریال به حروف یک میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد و هشتاد هزار و نهصد و پنجاه ریال( براساس فهرست بهاء فضای سبز سال 1389 مصوب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ) و مجموعا مبلغ کل برآورد اولیه پیمان   9.891.453.991 ریال به حروف نه میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و نود و یک ریال ) می باشد.
تبصره: مبلغ سال اول قسمت نگهداری فضای سبز پیمان 2.132.656.398 ریالبه حروفدو میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و نود و هشت ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست قیمت پیشنهادی خود را برای قسمت نگهداری فضای سبز بر اساس مبلغ سال اول پیشنهاد دهند.
1-شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: شامل عملیات کاشت و احداث فضای سبز و عملیات خاکی و عملیات نگهداری فضای سبز
2-محل اجرای کار : شهرک مهرگان(ناحیه4)
3-مدت اجرای کار :عملیات نگهداری فضای سبز(36) ماه شمسی و عملیات احداث و کاشت فضای سبز (3)ماه شمسی
4-دستگاه نظارت : معاونت اجرائی منطقه سه(مقیم) سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری(عالیه)
5-مهلت مراجعه جهت توانسنجی و دریافت اسناد ازتاریخ 26/5/92 تا
 10/6/92 می باشد
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها ساعت 14:00 روز سه شنبه
 12/6/92 می باشد .
7-پیشنهاد های واصله ساعت8 روز چهارشنبه 13/6/92 درکمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد .نماینده هر یک از پیشنهاد دهندگان می توانددر جلسه بازگشایی حضور داشته باشد .(ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت حضور در جلسه بازگشایی پاکات الزامی می باشد)
8-نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت کنندگان در مناقصه پس از ثبت نام در سایت
 برای توانسنجی می بایست به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد مراجعه نموده و در صورت تائید می توانند اسناد مناقصه را از سایت www.ets.mashhad.ir دانلود نمایند .در صورت بروز مشکل درسایت جهت دریافت اسناد می بایست به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
مشهد -حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن -خیابان شهید هاشمی نژاد2/20 -شهرداری منطقه سه-
تلفن: 4-2250081
9-پاکت های (الف، ب) باید سر بسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل دبیر خانه شهرداری منطقه تحویل شود و رسید دریافت گردد .
پاکت الف : تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه ، دفتر چه پیمان و نقشه ها و تصـویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت توسط دارندگان امضا مجاز و مهر تایید شده و باضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ
 36.175.000 ریال (سی و شش میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال) داخل پاکت سربسته ارائه شود.
تبصره 1 : ضمانت نامه های قابل قبول:(چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری منطقه سه / چک بین بانکها در وجه شهرداری منطقه سه
 
 
 
/ ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری منطقه سه / فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 700786699978 سپرده شهرداری منطقه سه نزد بانک شهر )
تبصره2 : چک جاری شرکت ؛ ایران چک و وجه نقد مورد قبول نمی باشد .
تبصره 3 : ضمانت نامه بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پرفراژ و تمبر ارائه گردد و ضمانت حسن انجام تعهدات بجای ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نشود.
تبصره 4 : مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیـگر نیـز قابل تمدید باشد
پاکت ب : روی پاکت عنوان مناقصه ،عنوان پاکت و اسم شرکت و تلفن دسترسی قید گردد ضمناً محتویات پاکت ب شامل فرم های زیر می باشد :
- نرخ پیشنهادی در فرمهای مربوطه که بدون خـط خـوردگی و بصورت حروفی باشد
- آنالیز قیمت پیشنهادی
10-شرایط مناقصه :
1-10 محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات شهرداری می باشد که بیمه آن مشمول ضوابط طرحهای غیر عمرانی می‌باشد وکل حق بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد .
2-10 ضمانت نامه انجام تعهدات طبق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 42956/ت 28493ه
11/8/82 به میزان 5 درصد مبلغ قرارداد دریافت و برابر شرایط آئین نامه و قرارداد مسترد خواهد شد
3-10 مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ افتتاح پاکات قیمت می باشد و به پیشنهاد های مشروط و مبهم و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-10 در صورت عدم تمایل به شرکت در این مناقصه بایستی حداکثر تا آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مراتب را کتباً به امورقراردادها منطقه اعلام نمایید .در صورت قصور در اجرای تکلیف ، در ارجاع مناقصه های بعدی موثر خواهد بود .
5-10 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری مشهد موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
11-اسناد و مدارک مناقصه به دارندگان حق امضاء یا نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .
12-در صورتی که پس از خرید اسناد به هر علتی مایل به شرکت در مناقصه نمی باشیدیا قصد اصلاح پیشنهاد خود را دارید باید حداکثر تا آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مراتب را کتباً به مناقصه گذار اعلام نمایید.در صورت قصور در اجرای تکلیف ، در ارجاع کار در مناقصه های بعدی موثر خواهد بود .
13-در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهائی که اخیراً برنده شده اید و یا هنوز به سازمان مدیریت اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار یا تـعداد کـار مجـاز شما تجـاوز می نماید مراتب را کتبا به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اطلاع دهید شرکـت شما در این مناقصه و اعلام پیشنهاد قیمت به منزله رعایت موارد فوق بوده و در صورتیکه مراتب فوق رعایت نشده باشد تسلـیم پیشنهـاد شمـا از درجـه اعتبـار ساقـط بوده و وفق مقررات اقدام میشود.
14-دستگاه مناقصه گزار در قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
15-هرگاه اطلاع حاصل شود کـه پیشنهـاد دهندگان به زیان مناقصه گزار و یا منافع جمهوری اسلامی ایران تبانی نموده اند ضمانت نامه شرکت کنندگانی که در این جریان حضور داشته اند ضبط می گردد و اسامی ایشان به مراجع قانونی و معاونت برنامه ریزی و نظارت
 
 
 
راهبردی اعلام می گردد .
16-در صورتیکه برنـده مناقصـه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده در ارائه مدارک لازم و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تاخیرنماید ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شهرداری ضبـط و در صورتی که از انعقـاد قرارداد خـودداری نماید با نـفر دوم قـرارداد منعقد خـواهد شد و در صـورت خودداری نفر دوم ضمـانت نـامه وی ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهـد شد .
17-مناقصه گزار می تواند تا روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد با صدور الحاقیه و یا اصلاحیه در اسناد مناقصه ، تجدیدنظر کرده و یا موعد تسلیم و یا گشایش پیشنهادها را ، به تعویق اندازد .
18-شهرداری می تواند حداکثر تا 25% مبلغ موضوع کار را کاهش یا افزایش دهد.
19-پیشنهاد دهندگان بایستی قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نمایند.
20-  پیشنهاد دهندگان موظفند برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه را (با تاکید برwbs واقعی) با توجه به مشخصات پروژه و شرایط عمومی به ضمیمه اسناد مناقصه تحویل نمایند.
طبقه بندی موضوعی : فضای سبز
مهلت تحویل پیشنهاد تا :    
۱۳۹۲/۰۶/۱۲14:00:00
مبلغ براورد اولیه :   9,891,453,991   ریال    معادل :   نه میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و نود و یک ریال
مبلغ ضمانت نامه :   36,175,000  ریال    معادل :   سی و شش میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزارریال

هزینه اسناد :   رایگان
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد :   مشهد -حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن -خیابان شهید هاشمی نژاد2/20 -شهرداری منطقه سه-تلفن: 4-2250081
   تلفن :  05112231784
زمان بازگشایی پاکات :   ۱۳۹۲/۰۶/۱۳08:00:00

▼ ارسال نظر

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران