Loading...

: احداث رد سرویس حاشیه بولوار صدمتری(حدفاصل میدان فجر تا میدان بار نوغان)-شهرداری مشهد منطقه 3

 

شرکت کنندگان در مناقصه پس ثبت نام در سایت جهت توانسنجی می بایست به معاونت فنی عمران شهرداری مشهد مراجعه نموده و در صورت  تائید می توانند اسناد مناقصه را از سایت  www.ets.mashhad.ir دانلود نمایند .در صورت بروز مشکل درسایت جهت دریافت اسناد می بایست به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
مشهد -حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن -خیابان شهید هاشمی نژاد2/20 -شهرداری منطقه سه-
 تلفن: 4-2250081
((دعوتنامه مناقصه عمومی  احداث رد سرویس حاشیه  بولوار صدمتری(حدفاصل میدان فجر تا میدان بار نوغان))
با سلام و احترام
                                                                                                                           
         شهرداری منطقه سه با توجه به مجوز شماره 18068/3-1/5/92 در نظر دارد برابر شرایط و مشخصات درج شده در دفترچه پیمان پیوست مناقصه ای با مشخصات زیر را برگزار نماید :
موضوع مناقصه عمومی : پروژه  احداث رد سرویس حاشیه  بولوار صدمتری(حدفاصل میدان فجر تا میدان بار نوغان
  مبـلغ برآورد: 3.068.679.678 ریال ( سه میلیارد و شصت و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و هفتاد و هشت ریال )  براساس فهرست بهاء راه و باند سال1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
1-شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: شامل عملیات خاکبرداری،کوبیدن بستر،جدول گذاری، زیراساس و اساس .
2-محل اجرای کار :  حاشیه بولوار صدمتری -حدفاصل میدان فجر تا میدان بار نوغان
 3-مدت اجرای کار :(3) ماه شمسی
4-دستگاه نظارت : معاونت اجرائی شهرداری منطقه سه(مقیم) معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد(عالیه)
 5-مهلت مراجعه جهت توانسنجی و دریافت اسناد ازتاریخ 3/5/92 تا 20/5/92 می باشد
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها ساعت 14:00 روز  دوشنبه 21/5/92 می باشد .
7-پیشنهاد های واصله ساعت8 روز چهارشنبه  23/5/92 درکمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد .نماینده هر یک از پیشنهاد دهندگان می توانددر جلسه بازگشایی حضور داشته باشد .(ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت حضور در جلسه بازگشایی پاکات الزامی می باشد)
8-نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت کنندگان در مناقصه پس ثبت نام در سایت جهت توانسنجی می بایست به معاونت فنی عمران شهرداری مشهد مراجعه نموده و در صورت  تائید می توانند اسناد مناقصه را از سایت  www.ets.mashhad.ir دانلود نمایند .در صورت بروز مشکل درسایت جهت دریافت اسناد می بایست به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
مشهد -حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن -خیابان شهید هاشمی نژاد2/20 -شهرداری منطقه سه-
 تلفن: 4-2250081
9-پاکت های (الف، ب) باید سر بسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل دبیر خانه شهرداری منطقه تحویل شود و رسید دریافت گردد .
پاکت الف : تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه ، دفتر چه پیمان و نقشه ها و تصـویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت توسط دارندگان امضا مجاز و مهر تایید شده و باضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 15.707.000 ریال ( پانزده میلیون و هفتصد و هفت هزار ریال) داخل پاکت سربسته ارائه شود.
تبصره 1 : ضمانت نامه های قابل قبول:(چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری منطقه سه / چک بین بانکها در وجه شهرداری منطقه سه / ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری منطقه سه / فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 700786699978 سپرده شهرداری منطقه سه نزد بانک شهر )
تبصره2 : چک جاری شرکت ؛ ایران چک و وجه نقد مورد قبول نمی باشد .
تبصره 3 : ضمانت نامه بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پرفراژ و تمبر ارائه گردد و ضمانت حسن انجام تعهدات بجای ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نشود.
تبصره 4 : مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیـگر نیـز قابل تمدید باشد
پاکت ب : روی پاکت عنوان مناقصه ،عنوان پاکت و اسم شرکت و تلفن دسترسی قید گردد ضمناً محتویات پاکت ب شامل فرم های زیر می باشد :
- نرخ پیشنهادی در فرمهای مربوطه که بدون خـط خـوردگی و بصورت حروفی باشد
- آنالیز قیمت پیشنهادی
10-شرایط مناقصه :
1-10 محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات شهرداری می باشد که بیمه آن مشمول ضوابط طرحهای غیر عمرانی می‌باشد وکل حق بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد .
2-10 ضمانت نامه انجام تعهدات طبق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 42956/ت 28493ه 11/8/82 به میزان 5 درصد مبلغ قرارداد دریافت و برابر شرایط آئین نامه و قرارداد مسترد خواهد شد
3-10 مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ افتتاح پاکات قیمت می باشد و به پیشنهاد های مشروط و مبهم و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-10 در صورت عدم تمایل به شرکت در این مناقصه بایستی حداکثر تا آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مراتب را کتباً به امورقراردادها منطقه اعلام نمایید .در صورت قصور در اجرای تکلیف ، در ارجاع مناقصه های بعدی موثر خواهد بود .
5-10 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری مشهد موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
11-اسناد و مدارک مناقصه به دارندگان حق امضاء یا نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .
12-در صورتی که پس از خرید اسناد به هر علتی مایل به شرکت در مناقصه نمی باشیدیا قصد اصلاح پیشنهاد خود را دارید باید حداکثر تا آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مراتب را کتباً به مناقصه گذار اعلام نمایید.در صورت قصور در اجرای تکلیف ، در ارجاع کار در مناقصه های بعدی موثر خواهد بود .
13-در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهائی که اخیراً برنده شده اید و یا هنوز به سازمان مدیریت اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار یا تـعداد کـار مجـاز شما تجـاوز می نماید مراتب را کتبا به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اطلاع دهید شرکـت شما در این مناقصه و اعلام پیشنهاد قیمت به منزله رعایت موارد فوق بوده و در صورتیکه مراتب فوق رعایت نشده باشد تسلـیم پیشنهـاد شمـا از درجـه اعتبـار ساقـط بوده و وفق مقررات اقدام میشود.
14-دستگاه مناقصه گزار در قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
15-هرگاه اطلاع حاصل شود کـه پیشنهـاد دهندگان به زیان مناقصه گزار و یا منافع جمهوری اسلامی ایران تبانی نموده اند ضمانت نامه شرکت کنندگانی که در این جریان حضور داشته اند ضبط می گردد و اسامی ایشان به مراجع قانونی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام می گردد .
16-در صورتیکه برنـده مناقصـه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده در ارائه مدارک لازم و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تاخیرنماید ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شهرداری ضبـط و در صورتی که از انعقـاد قرارداد خـودداری نماید با نـفر دوم قـرارداد منعقد خـواهد شد و در صـورت خودداری نفر دوم ضمـانت نـامه وی ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهـد شد .
17-مناقصه گزار می تواند تا روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد با صدور الحاقیه و یا اصلاحیه در اسناد مناقصه ، تجدیدنظر کرده و یا موعد تسلیم و یا گشایش پیشنهادها را ، به تعویق اندازد .
18-شهرداری می تواند حداکثر تا 25% مبلغ موضوع کار را کاهش یا افزایش دهد.
19-پیشنهاد دهندگان بایستی قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نمایند.
 
طبقه بندی موضوعی : فنی و عمران
مهلت تحویل پیشنهاد تا :    
۱۳۹۲/۰۵/۲۱14:00:00
مبلغ براورد اولیه :   3,068,679,678   ریال    معادل :   سه میلیارد و شصت و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و هفتاد و هشت ریال
مبلغ ضمانت نامه :   15,707,000  ریال    معادل :   پانزده میلیون و هفتصد و هفت هزارریال

هزینه اسناد :   رایگان
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد :   مشهد-حدفاصل میدان شهدا و میدان راه آهن-خیابان شهید هاشمی نژاد2/20-شهرداری منطقه سه-امورقراردادها و پیمانها   تلفن :  05112231784
زمان بازگشایی پاکات :   ۱۳۹۲/۰۵/۲۳08:00:00

▼ ارسال نظر

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران