Loading...

بهسازی پیاده رو بلوار پیروزی حدفاصل تقاطع شهید صیاد شیرازی تامیدان اقبال شهرداری مشهد منطقه 9

 

 
آگهی مناقصه  شماره (44/92/9 )
شهــرداری منطقه 9 به استنــاد نامه شمــاره 18091/92/9 مورخه 02/04/1392   در نظر دارد  طبق شرایط و مشخصـات مندرج دردفترچه پیمان پیوست مناقصه ای با مشخصات زیر برگزار نماید .
1)      موضوع مناقصه : بهسازی پیاده رو بلوار پیروزی حدفاصل تقاطع صیاد شیرازی تا میدان اقبال
2)       بر آورد هزینه ای معادل  چهار میلیارد و سیصد و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال(353/875/306/4 ریال)
3)        مدت اجرای قرارداد (5) ماه می باشد.
4)        دستگاه نظارت : شهرداری منطقه9
5)        پیشنهاد دهندگان بایستی از محـل (محـدوده مورد نظر) بازدید بعمل آورند.
6)        اسناد مناقصه در ساعت های اداری مورخ 11/ 04 / 92   لغایت  27/ 04/ 92 در سایت مناقصات شهرداری قابل دسترسی می باشد .
7)         پیشنهاد دهندگان بایستی پاکت های (الف، ب ) خود را تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ27/04/92  به دبیرخانه منطقه تحویل و رسید دریافت دارند .
8)        پیشنهادات در ساعت 12 روز شنبه  مورخ 29/04/92 در محل شهرداری منطقه با حضـور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد .
9) اسناد و مدارک مناقصه که توسط دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده بایستی در دو پاکت جداگانه (الف، ب ) به شرح زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.
10-1)پاکت الف: : تمام اسناد مناقصه از جمله دعوت نامه و دفتر چه پیمان که باید توسط دارندگان امضا مجاز شرکت مهر و امضا شود و به همراه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ  نوزده میلیون و پانصد هزار ریال(000/500/19 ریال) که باید به یکی از صورت های زیر تهیه گردد و در داخل پاکت قرارداده شود و روی پاکت عنوان مناقصه ،عنوان پاکت و اسم شرکت مرقوم گردد.
الف )چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری منطقه9
ب )چک بین بانکها در وجه شهرداری منطقه9
ج) ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری منطقه9
د) فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 7002343294 سپرده شهرداری منطقه نزد بانک شهر شعبه راهنمایی
مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیـگر نیـز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم و عنوان مناقصه نیز حتماً درج گردد .

شماره مناقصه
موضوع مناقصه
مبلغ برآورد (ریال)
44/92/9
بهسازی پیاده رو بلوار پیروزی حدفاصل تقاطع صیاد شیرازی تا میدان اقبال
353/875/306/4
تبصره 1: چک جاری شرکت ؛ ایران چک و  وجه نقد مورد قبول نمی باشد .
10-2 ) پاکت ب : شامل نرخ پیشنهادی پیمانکار به پیوست آنالیز کامل قیمت که بدون خـط خـوردگی بصورت حروفی و عددی قید و توسط دارندگان امضا مجاز شرکت پیمانکاری مهر و امضاء شده باشد .
تبصره : بدیهی است پیمانکار ملزم به ارائه آنالیز کامل قیمت به پیوست قیمت پیشنهادی خود بوده و به پیشنهاداتی که بصورت درصد کاهش یا افزایش اعلام شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10)     شهرداری به پیشنهادات مبهم و مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد داد .
 
 
 
 
11)     اعتبار اجرای پروژه از محل اعتبارات شهرداری می باشد . پرداخت هر گونه کسورات قانونی با توجه به بخشنامه های دولت و مطالبات شـامل بیمه و مالیات و عوارض شهرداری و غیره که به این مناقصه تعلق بگیرد بعهده شرکت (پیمانکار ) برنده خواهد بود. هزینه چاپ آگهی روز نامه از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.
12)     شهرداری می تواند تا حداکثر بیست وپنج درصد (25%) مبلغ پیمان از میزان کـار را کسر و یا اضافه نماید .
13)     پیمانکار مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی بوده و پرداخت کلیه دستمزدها و غیره مربوط به کـارگران تحت پوشش شـرکت بعـهده پیمانکار شرکت خواهد بود .
14)     برنده مناقصه بایستی  ظرف مدت یک هفته از تاریخ صورتجلسه تعیین برنده ضمانتنامه بـانکی حسـن اجرای تعهدات قرارداد را که مبلغ آن بر اساس بخشنامه هیأت وزیران در خصوص اخذ تضمین برای معاملات دولتی محاسبه خواهد شد، برای مدت یک سال تهیه و تسلیم شهرداری نماید . در صورتیکه پیمانکار ( شرکت ) برنده پس از اعلام از عـقد قـرارداد خـودداری نماید ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شـد و در صورتیکه نفر دوم خودداری نماید ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر دوم ضبط وبا نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد
15)     برنده مناقصه موظف است حداکثر48 ساعت بعد جلسه کمیسیون مناقصات نسبت به دریافت نامه ارائه ضمانتنامه اقدام نماید.
16)     در صورت عدم تمایل شرکت در مناقصه مراتب را حداکثر تا 27/04/92  به صورت کتبی اعلام نمایید در غیر اینصورت در توانسنجی های بعدی مد نظر قرار خواهد گرفت.
17)     پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت قانونی منع مداخله کارکنان دولت در کارهای دولتی را بنمایند.
18)     پرداخت صورت وضعیت ها بر اساس کارکرد و طبق فهرست برآورد پروژه و پس از احتساب درصد تخفیف یا اضافه ( نرخ پیشنهادی پیمانکار ) محاسبه و پرداخت می شود . از هر صورت وضعیت کارکرد 10%‌ بعنوان حسن انجام کارکرد نزد شهرداری نگهداری می شود .
19)     هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد کنندگان با هم تبانی کرده اند طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت با آنها رفتار خواهد شد .
طبقه بندی موضوعی : فنی و عمران
مهلت تحویل پیشنهاد تا :    
۱۳۹۲/۰۴/۲۷12:00:00
مبلغ براورد اولیه :   4,306,875,353   ریال    معادل :   چهار میلیارد و سیصد و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال
مبلغ ضمانت نامه :   19,500,000  ریال    معادل :   نوزده میلیون و پانصد هزارریال

▼ ارسال نظر

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران